Wymiana Systemów klimatyzacji z czynnikiem R22

Ochrona środowiska a wymiana czynnika chłodniczego

Aspekty środowiskowe:

R22 to substancja, która rozkłada się w dużym stopniu już w dolnych warstwach atmosfery, co stanowi zagrożenie dla warstwy ozonowej.

Warto wspomnieć, że zgodnie z ustawą o odpadach odzyskany czynnik chłodniczy nieprzeznaczony do regeneracji jest traktowany jako odpad niebezpieczny.

Porównanie R22 i R410a - wskaźnik ekologiczny ODP :

ODP - Ozone Depletion Potential, czyli Potencjał niszczenia warstwy ozonowej - wskaźnik utworzony w celu ilościowej oceny wpływu poszczególnych substancji na warstwę ozonową. Został odniesiony
do czynnika R11 uznanego za wartość jednostkową (ODP=1).

Jak wynika z poniższej tabeli czynnik R410a jest neutralny wobec warstwy ozonowej.Podstawa prawna:

1. Regulacja (EC) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego oraz Rady
    z dnia 29 czerwca 2000 o substancjach zubożających warstwę
    ozonową.


2. Ustawa o Substancjach Zubożających Warstwę Ozonową
    (Dz. U. nr 121,poz. 1263 z 20.04.2004)


3. Pismo GIOŚ (DliO/071-130/08/po)

W Rozporządzeniu (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego określony został kalendarz wycofania najbardziej szkodliwych czynników chłodniczych, zgodnie z którym od dnia 1 stycznia 2010 roku wprowadzony zostanie zakaz importu, dystrybucji oraz stosowania
(w tym uzupełniania) wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC).
Od dnia 1 stycznia 2015 roku zakaz będzie obejmował wszystkie typy wodorochlorofluorowęglowodorów, w tym także substancje pochodzące
z odzysku. Dlatego też ogromna ilość instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych, nadal stosujących czynniki HCFC (głównie w formie R-22), musi zostać wymieniona, zmodernizowana lub poddana retrofitowi
na alternatywne substancje nieszkodliwe dla warstwy ozonowej.

Obecnie opłata za korzystanie ze środowiska (tj. za emisję HCFC)
jest marginalna, gdyż wynosi zaledwie 3,06 zł/kg. Należy zaznaczyć,
że rozliczenie się z opłat za korzystanie ze środowiska nie wyklucza otrzymania od Inspekcji Ochrony Środowiska wielotysięcznego mandatu karnego za emisję freonów. Ponadto warto wspomnieć, że Ministerstwa rozważają zdecydowane podniesienie opłaty za emisję HCFC
do atmosfery, nawet do kilkudziesięciu złotych za kilogram
wypuszczonych w powietrze freonów.

Kontakt: ART-KLIMA Bieńkowski Sroczyński Sp. J.
tel 604 197 998, 784 680 338
e-mail: biuro@art-klima.pl , serwis@art-klima.pl
www. www.art-klima.pl, www.reflok.pl, www.serwisghp.pl, www.plukanieinstalacji.pl